מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה מס’ 4 מיום 15.7.19

print