Category Archive for "כללי"

נוהל בחירת מרכז משק/מנהל קהילה – קבוצת משמר השרון

13 באוגוסט 2020

     נוהל בחירת מרכז משק/מנהל קהילה – קבוצת משמר השרון  – להצבעה ביום רביעי 19.8.20 בנוהל זה לשון זכר לצרכי נוחיות בלבד ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע מטרת הנוהל להבטיח , שלתפקיד מרכז משק/מנהל הקהילה, ייבחר מועמד שזוכה לאמון…

Read More

מוגן: תכנית בינוי עדכנית לשכונת קדמה שיתוף הציבור

10 באוגוסט 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: משולחנו של מרכז המשק אוגוסט 20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

בחירת וועדת ביקורת – מכתב לחברי קיבוץ משמר השרון 2020

3 באוגוסט 2020

‏02 אוגוסט 2020 הנדון: בחירת וועדת ביקורת – מכתב לחברי קיבוץ משמר השרון 2020 חברי משמר השרון, וועדת ביקורת הנה מוסד שאנו מחויבים שיהיה לנו מתוקף החוק. בנוסף, בעיניי, זהו גם כלי חשוב – עבור ההנהלה הפעילה וההנהלה הרחבה, וועדות…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה 6.20 מיום 19.7.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

הודעה לציבור- קורונה מס 19 מיום 22 ליולי 2020

22 ביולי 2020

הודעה לציבור- קורונה מס 19 -22 ליולי 2020 מציאות הקורונה, אליה נקלענו, מצריכה אותנו להתנהלות שיגרה אחרת. חשוב שנקפיד על ההנחיות ממשרד הבריאות כדי להימנע מהדבקה והידבקויות. השבוע, אנו כקהילה קטנה, חווינו מקרה קורונה אחד שיצר הדים והשבתה של הורים…

Read More
פרוטוקולים הנהלה

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 19.7.20

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: 25/09/2019 משולחנו של מרכז המשק

19 ביולי 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: 12.2018 משולחן מרכז המשק

19 ביולי 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: מרץ 2018 משולחנו של מרכז המשק

19 ביולי 2020

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More