מוגן: פרוטוקול של החלטה בכתב של ועד האוגדה מס 9/19

print