מוגן: תקנון קבוצת משמר השרון – נוסח משולב – יולי 2019

print