מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס. 13 – 29/10/2019

print