הצעה לתקנון קרן לעזרה הדדית ולתשלומי רשת ביטחון -2019

 

 

תקנון קרן לעזרה הדדית ולתשלומי רשת ביטחון לפי תקנות הערבות ההדדית

בתקנון זה ובנספחיו לשון זכר לצרכי נוחיות בלבד, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע

תקנות הערבות ההדדית משמעם- תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש ).

 1. מטרת הקרן לעזרה הדדית ולתשלומי רשת ביטחון

הקרן לעזרה הדדית ולתשלומי רשת ביטחון (להלן: “הקרן”), פועלת, על מנת, לתמוך וליתן סיוע כלכלי לחברי קיבוץ, באחד מן העניינים המפורטים בתקנון זה.

 1. כספי הקרן
  • הקרן ממומנת מתוך הסכומים הנגבים מחברי הקיבוץ / תקציב שמעמידה הקהילה לטובת הקרן. ככל שיוטל מס ערבות הדדית ייעודו של מס הערבות ההדדית המוטל בקיבוץ הוא אך ורק לממן את פעילות העזרה ההדדית של הקרן. ככל שמוטל תשלום כללי על החברים, החלק מתוכו שמיועד לטובת הערבות ההדדית ישמש  אך ורק לממן את פעילות העזרה ההדדית של הקרן
  • על מנת לאפשר סיוע מיידי מכספי הקרן במקרים דחופים ומיוחדים, תפעל הקרן לכך שסך של 2,000,000 ₪ , יישמר בקרן לעתודה (להלן: “קרן העתודה”), אשר ניתן יהיה לעשות בה שימוש מיידי בעת הצורך. חברי הקרן יהיו רשאים להחליט להגדיל או להקטין את שיעור הכספים שישמרו באופן שוטף בקרן העתודה, בהתאם לנסיבות ועפ”י שיקול דעתם.
  • במקרים בהם תידרש הקרן לסכומים יוצאי דופן בהיקפם וכאשר לא ניתן יהיה לעשות שימוש בכספי קרן העתודה, וזאת עקב בעיה בריאותית או אחרת לחבר הקיבוץ החורגים מהתקציב השוטף של הקרן, תהא רשאית הקרן לפנות לוועד הקיבוץ, בבקשה להעמיד תקציב מיוחד לצרכי המקרה.
  • כספי הקרן ינוהלו בכרטסת נפרדת במסגרת הנהלת החשבונות של הקיבוץ.
  • הנהלת החשבונות של הקיבוץ תפעל בנוגע לכספי הקרן אך ורק בהתאם להנחיות ועדת הקרן.
 2. סמכות הקרן לעניין עזרה הדדית

הקרן תבחן את מצבו הכלכלי של התא המשפחתי של המבקש, ותחליט, אם תמצא את הבקשה כמוצדקת, על היקף הסיוע שינתן- הכל בכפוף למסגרת התקציבית הכוללת העומדת לרשות הקרן.

 1. חברי הקרן
  • הקרן תמנה חמישה חברים. יו”ר הקרן תהיה נציג חיצוני. בנוסף תכלול הקרן את מנהלת רווחה ובריאות של הקיבוץ, נציג מנהל הקהילה, ושני חברי קיבוץ-נציגי ציבור שייבחרו על ידי השיחה. בנוסף ישתתף בישיבות הקרן ללא זכות הצבעה , מנהל/ת הקהילה של הקיבוץ.
  • הגמול שישולם לחברים בקרן שאינם חברי קיבוץ, יהיה מוגבל לתקרה שתיקבע על ידי וועד הקיבוץ .
  • חברי הקרן ימונו בתוקף תפקידם/ייבחרו לתקופת כהונה של 3 שנים.
  • חבר קרן שיהיה מעוניין להתפטר מתפקידו יגיש את התפטרותו לוועד הקיבוץ.
  • יו”ר הקרן יומלץ על ידי וועד הקיבוץ, וייבחר על ידי האסיפה.
  • המניין החוקי לפעילות הקרן הוא, נוכחות של לפחות שלושה מחברי הקרן.
  • כל חברי הקרן יחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות, בנוסח שיוכן על ידי היועץ המשפטי של הקיבוץ.
 2. הזכאים לפנות לקרן
  • הזכאים לפנות לקבלת עזרה הדדית מהקרן, הינם חברי קיבוץ בלבד המתגוררים דרך קבע ביישוב הקיבוצי.
  • בקשת הסיוע יכולה להתייחס לחבר/ת הקיבוץ הפונה בעצמו, ו/או לקרובי משפחתו מדרגה ראשונה ואשר הינם תלויים בו.
 3. העניינים בהם תדון הקרן
  • בקשות למימון צרכים מיוחדים של נכים ונפגעים שהוכרו ככאלה ע”י מוסדות המדינה ואשר מקבלים קצבאות נכות ו/או גמלאות מביטוח לאומי.
  • סיוע לחברי קיבוץ במימון הוצאות בריאות חריגות או בלתי צפויות שאינן מכוסות במסגרת שירותי הבריאות של הקיבוץ, ביטוח בריאות ממלכתי, כללית מושלם, ביטוחי בריאות משלימים לפי החלטות הקיבוץ, או מקור אחר.
  • בקשות למימון צרכים מיוחדים של בעלי נכות נפשית ו/או פגועי נפש שהוכרו ככאלה ע”י מוסדות המדינה ואשר מקבלים קצבאות ו/או גמלאות מהמדינה.
  • בקשות למימון לימודים מיוחדים ו/או טיפולים מיוחדים לילדים קטינים ו/או בגירים של חבר קיבוץ, בעלי צרכי חינוך מיוחדים ו/או בעלי צורך בטיפולים מיוחדים, שהוכרו ככאלה ע”י המוסדות הרשמיים של המדינה.
  • מימון צרכים מיוחדים, למעט בריאות, הנובעים מהוצאות חריגות או בלתי צפויות, שהחבר אינו מסוגל לעמוד בהן בזמן נתון.
  • מימון עזרה סיעודית לחברי קיבוץ או לקרובי משפחה מדרגה ראשונה של חברי קיבוץ ואשר הינם תלויים בחברי הקיבוץ, על בסיס חוות דעת של אנשי מקצוע.
  • כל בקשה אחרת למימון צרכים מיוחדים של החבר ,שהחבר אינו מסוגל לטענתו לממן בעצמו, והוא מעוניין לקבל מימון מהקרן.
 4. התנאים המקדמיים להגשת בקשה לקרן
  • תנאי מוקדם לפנייה לקרן הוא דיווח לקיבוץ על כל מקורות ההכנסה לקיבוץ, בהתאם להחלטות הקיבוץ.
  • חבר קיבוץ הזכאי לפנות לקרן והמעוניין לקבל סיוע כלכלי כעזרה הדדית מהקרן, יגיש את כלל הטפסים והמסמכים הבאים, כתנאי לבדיקת הבקשה:
   • טופס בקשה המצורף כנספח “א” לתקנון זה, בו יפורטו הפרטים לגבי מהות הסיוע הנדרש, לאיזו תקופה ומה ההיקף הכספי.
   • הצהרת נכסים והכנסות שלו ושל בן/בת – זוגו, בין אם בן/בת-זוגו חבר הקיבוץ ובין אם לאו, בנוסח המצורף כנספח “ב” לתקנון זה.
   • התחייבות לחתום על ייפויי כוח לטובת ב”כ הקיבוץ, בנוסח המצורף כנספח “ג” לתקנון זה, לקבלת כל מידע מכל גוף או מוסד כולל חברות ביטוח וכד’, והמייפה את כוחו של עוה”ד לפנות לכל הבנקים לצורך בירור מצב החשבונות ע”ש שני בני הזוג, גם אם בן/בת הזוג אינו חבר קיבוץ, וע”ש ילדים קטינים.
   • התחייבות להעמדת הדירה ששויכה/ תשויך לחבר הקיבוץ בנוסח המצורף כנספח “ד” לתקנון זה, להבטחת החזר כספי הסיוע שהם מעבר לרשת הביטחון הרגילה.
   • אישורים ומסמכים מאת המוסדות/הגופים הרלוונטיים לגבי מהות הבקשה – לדוגמא אם מדובר בבקשה לתמיכה בנכה, יש להמציא אישורים מביטוח לאומי לגבי נכותו והגמלה שמקבל מהמדינה.
   • ויתור על חיסיון רפואי, ככל שיידרש
  • החבר חייב למצות את כל אפשריות הסיוע מטעם המדינה או רשות מרשויותיה, לפני פנייה בבקשת סיוע, ובמידה והחבר פנו לסיוע, עליהם לצרף עותק מהפנייה ומהתשובה לגביה, כתנאי להגשת הבקשה.
  • בקשה אשר אינה עומדת בכל הדרישות המקדמיות שפורטו לעיל, לא תועבר לדיון בפני הקרן.
 5. הגשת הבקשה והטיפול בבקשה
  • חבר הקיבוץ יגיש את הבקשה בצירוף כל המסמכים כמפורט בסעיף 7 לעיל, למנהל הקהילה של הקיבוץ, או ליו”ר הקרן.
  • חבר הקיבוץ שמגיש בקשה, המעוניין להופיע באופן אישי בפני הקרן, יציין זאת במפורש על גבי טופס הבקשה.
  • מנהל הקהילה יבחן אם הבקשה כוללת בהיבט הטכני את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, ואם כן, ידאג מנהל הקהילה להביא את הבקשה לדיון בפני הקרן.
  • כל אחד מחברי הקרן רשאי לדרוש מהפונה להמציא מסמכים ופרטים נוספים.
  • יו”ר הקרן יכנס את חברי הקרן לדיון בבקשה, וזאת בישיבה הקרובה של הקרן., הקרן תכונס בהתאם לתדירות שתידרש, לפי שיקול דעת יו”ר הקרן, ולכל הפחות פעמיים בשנה.
  • הקרן רשאית לדון בעניין בנוכחות המבקש או בהיעדרו. אולם, במקרה בו ביקש המבקש להופיע באופן אישי בפני הקרן, תאפשר לו הקרן להופיע בפניה, ותהיה רשאית לערוך דיונים נוספים שלא בנוכחות החבר המבקש.
 6. הדיון בקרן והחלטותיה
  • הקרן רשאית לדון בבקשה על בסיס המסמכים שהוגשו לה ו/או לזמן את המבקש גם אם לא ביקש להופיע באופן אישי בפניה. כן תהא הקרן רשאית לזמן לדיון בבקשה מומחים ואנשי מקצוע, הכל לפי שיקול דעתה.
  • הקרן תהא רשאית לפנות למנהל הקהילה ולקבל ממנו כל מידע שתמצא לנכון, הנוגע לעניין נשוא הבקשה.
  • דיוני הקרן יהיו סגורים, ויהיו רשאים להשתתף בהם רק מי שיורשה לכך במפורש ע”י הקרן.
  • החלטות הקרן יתקבלו ברוב קולות.
  • החלטות הקרן הן סופיות, ולא ניתן לערער עליהן.
  • הקרן רשאית לקבל את הבקשה במלואה או בחלקה ,או להתנות תנאים, להעמיד סכומים כהלוואה או כתמיכה, או לדחות את הבקשה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. ככלל – הוצאות בריאות יינתנו כמענק, והוצאות לצרכים אחרים ( שאינם בריאות ) יינתנו כהלוואה, שתנאי ההחזר שלה יקבעו בין חברי הקרן והחבר.
  • במקרה והקרן תחליט להיעתר לבקשת החבר, יהיו כל החלטותיה לגבי היקף הסיוע שינתן לחבר/ה, תקפות לתקופה מכסימלית של 12 חודשים. אחת לשנה תבחן הקרן את החלטותיה בנוגע לכל החברים שקיבלו ממנה תמיכה. במידת הצורך, תהיה הקרן רשאית לבקש מחבר שבקשתו נענתה, להגיש בקשה חדשה. הוגשה בקשה חדשה כאמור, הקרן אינה מחוייבת בכל צורה או דרך שהיא להחלטות קודמות שלה.
  • הקרן רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהסיוע המבוקש יועמד במישרין למוסד או לגוף המטפל בחבר או בתלוי שזקוק לסיוע.
  • במקרה של דחיית הבקשה או קבלתה באופן חלקי, רשאי יהיה החבר המבקש לפנות שוב לקרן באותו עניין, רק לאחר חלוף שישה חודשים מהבקשה הראשונה. במקרה של שינוי נסיבות קיצוני, רשאי/ת החבר/ה לפנות לקרן קודם לכן, והקרן היא שתחליט האם אכן היה שינוי נסיבות קיצוני.
  • קיבלה הקרן את הבקשה במלואה או בחלקה, או בתנאים, תורה הקרן להנהלת החשבונות של הקיבוץ כיצד לפעול ליישום ההחלטה מתוך כספי הקרן.

רשת ביטחון

 1. רשת ביטחון
  • הקרן מוסמכת ליתן סיוע כלכלי לחברי הקיבוץ הזכאים לרשת ביטחון, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות הערבות ההדדית.
  • חבר שאינו ממצה את יכולת השתכרותו בהתחשב בגילו ,בכישוריו, בהשכלתו, ובמצבו הבריאותי לא זכאי לרשת ביטחון.
 2. התנאים המקדמיים להגשת בקשה לקבלת רשת ביטחון
  • חבר קיבוץ הפונה בבקשה לקבל רשת ביטחון, יגיש את כלל הטפסים והמסמכים הבאים כתנאי לבדיקת הבקשה:
   • טופס בקשה המצורף כנספח “א” לתקנון זה.
   • הצהרת נכסים והכנסות שלו ושל בן/ת זוגו, בין אם בן/ת זוגו חבר הקיבוץ ובין אם לאו, בנוסח המצורף כנספח “ב” לתקנון זה.
  • בקשה לקבלת רשת ביטחון, יכולה להתייחס לחבר הקיבוץ הפונה בלבד.
  • בקשה אשר אינה עומדת בכל הדרישות המקדמיות שפורטו לעיל, לא תועבר להחלטת הקרן.
 3. חובת עבודה
  • חבר המבקש לקבל רשת ביטחון מהקיבוץ, חייב להיפגש אחת לחודש עם מנהל הקהילה של הקיבוץ, או מי מטעמו.
  • החבר מתחייב להעמיד את כוח עבודתו לקיבוץ, במשך כל התקופה בה יקבל תשלומים מהקרן.
  • חבר המבקש לקבל רשת ביטחון מהקיבוץ שיתבקש להשתלב בעבודה התואמת את יכולתו עפ”י קביעתו של מנהל הקהילה (בתוך הקיבוץ או מחוצה לו) וימאן להשתלב בעבודה זו, יאבד את זכאותו לקבל רשת ביטחון מהקיבוץ.
  • חבר המבקש לקבל רשת ביטחון מהקיבוץ שישתלב בהעסקה במשרה חלקית, עקב היעדר אלטרנטיבה אחרת, יהיה זכאי לקבל רשת ביטחון מהקיבוץ כהשלמה לגמול המשולם לו בגין העסקתו החלקית עד לשיעורי הזכאות שפורטו להלן.
 4. שיעור הזכאות
  • בהתאם לתקנות הערבות ההדדית, שיעור הזכאות ליחיד לחודש הוא בגובה הרשם שכר המינימום, כפי שיקבע בחוק שכר  מינימום מעת לעת,  ומותנה בהיעדר הכנסה אחרת בתא המשפחתי. אם יש בתא המשפחתי הכנסה אחרת תיקבע הזכאות על ידי הקרן , אם בכלל, בהתחשב בהכנסה האחרת בתא המשפחתי. השלמת הכנסה לגובה רשת הביטחון לאותם חברים שהכנסתם מהעבודה וממקורות אחרים אינה מגיעה לסכום של רשת הביטחון.
  • בהתאם לתקנות הערבות ההדדית, לסכום הזכאות ליחיד יתווסף בגין כל ילד קטין הנמצא בחזקתו של החבר, שליש משכר המינימום עבור ילד בגילאים 0-4 ורבע משכר המינימום עבור ילד בגילאים 5- 18, ובלבד שבגין כל ילד יעביר הקיבוץ סכום זה עבור חבר אחד בלבד. במשפחה חד-הורית יהיו התוספות עבור ילדים גדולות ב- 50% משיעורים אלה.
  • הקיבוץ יהיה רשאי לנכות מסכום הזכאות כל הכנסה של החבר או של בן זוגו, למעט קיצבאות יעודיות לנכים אשר נועדו לספק צרכים יחודיים של החבר, כגון: קצבת ניידות, שירותים מיוחדים וכד’.
 5. סמכויות הקרן
  • הקרן תבדוק את החומר שהגיש החבר המבקש, ואם החבר המבקש עומד בכל הקריטריונים שנקבעו בתקנון זה.
  • הקרן רשאית לזמן את החבר המבקש בפניו ולדרוש מממנו הסברים ו/או להמציא פרטים ומסמכים נוספים, לפי שיקול דעתה.
  • קבעה הקרן, כי החבר המבקש עמד בכל הקריטריונים, תקבע הקרן את היקף הזכאות לקבלת תשלומים כרשת ביטחון והתקופה בה ישולמו.
  • הקרן רשאית לקבל את הבקשה במלואה ו/או בחלקה ו/או לדחותה.
  • החבר מתחייב להודיע לקרן על קבלת הכנסות מכל מקור שהוא במשך התקופה בה יקבל תשלומים מהקרן . השתנו הנסיבות במהלך התקופה בה מקבל החבר תשלומים מהקרן ו/או יוודע לקרן כי החבר לא דיווח על הכנסות ממקורות כלשהם, רשאית הקרן להורות על הפסקת התשלומים לאלתר.

 

 

 

 

בקשה לקבלת סיוע מקרן עזרה הדדית- נספח “א”

 

 1. אני הח”מ             ת.ז.                              חבר קיבוץ משמר השרון מגיש בקשה לקבלת סיוע מקרן העזרה ההדדית של הקיבוץ.
 2. אני מבקש לקבל סיוע עבורי / עבור  שהוא בן משפחתי שהוא תלוי בחבר קיבוץ כהגדרתו בתקנון הקיבוץ. (מחק את המיותר)
 3. אני זקוק לסיוע לצורך מימון                                     , מאחר ואיני מסוגל לממן זאת בעצמי.
 4. להערכתי היקף הסיוע המבוקש הוא כ-  ש”ח כתשלום חד פעמי, ואני מבקש לאשר לי את הסיוע המבוקש.
 5. אני זקוק לסיוע חודשי, לתקופה של  חודשים בהיקף כספי של כ-                       ש”ח לחודש, ואני מבקש/ת לאשר לי סיוע בהיקף הנ”ל לתקופה הנ”ל.
 6. כנספח לבקשה זו, הנני לצרף, הצהרת נכסים והכנסות, ואת התחייבותי ליתן ייפוי כח לטובת היועץ המשפטי של הקיבוץ שיאפשר לו לפנות לכל הבנקים, לצורך בירור מצב חשבונותיי, חשבונות בן/בת זוגי וילדי.
 7. איני/אני מעוניין (מחק את המיותר) להופיע באופן אישי בפני הקרן.

 

 

                                                                               
תאריך   חתימת החבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצהרת נכסים והכנסות- נספח “ב”

 

אני הח”מ                        ת.ז.                      חבר קיבוץ משמר השרון מצהיר כדלקמן:

 1. הנני עובד כשכיר ב- , וזה מקום עבודתי היחיד (במידה ומועסק ביותר ממקום עבודה אחר, פרט בסעיף 9 להלן). בשנים עשר החודשים הקודמים לתאריך זה עבדתי ב-                     .
 2. משכורתי החודשית ב- 12 החודשים האחרונים היתה כדלקמן:
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                     ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.

 

תלושי השכר של 12 החודשים האחרונים מצ”ב לתצהירי זה.

 1. בן/בת זוגי עובד כשכיר ב-   וזה מקום  עבודתו היחיד (במידה ובן/בת זוג מועסק ביותר במקום עבודה אחד פרט בסעיף 9 להלן).
 2. משכורתו החודשית של בן/בת הזוג, ב- 12 החודשים האחרונים היתה כדלקמן:
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.
בחודש                                    ש”ח ברוטו.

 

 1. תנאים נלווים נוספים במקום העבודה להם אני ו/או בן/בת זוגי זכאים, שאינם מוצאים ביטויים בתלושי המשכורת שלנו, הם כדלקמן:

אשל                              .

הוצאות רכב                              .

טלפון                               .

ביגוד                                .

תנאים נוספים                                  .

 1. א. יש לי                            חשבונות בנק על שמי, כולל חשבונות משותפים עם בן/ת הזוג.

 

ב.         להלן פירוט חשבונות הבנק ופירוט מסגרת האשראי בכל אחד מהחשבונות:

 • חשבון מס’  בבנק                      יתרה בסך של                       ש”ח, מסגרת אשראי                              ש”ח.
 • חשבון מס’         בבנק                       יתרה בסך של                        ש”ח, מסגרת אשראי                      ש”ח.

חובה לצרף תדפיס של כל חשבון בנק שפרטיו פורטו לעיל לתקופה של שלושה חודשים שקודמים לפנייה

 1. חשבונות בנק שבבעלותי, ביחד עם אחרים, או חשבונות בנק שיש לי בהם זכות חתימה.
  • חשבון מס’  בבנק                         יתרה בסך של                         ש”ח, מסגרת אשראי                            ש”ח, הבעלים של החשבון הוא                         .
  • חשבון מס’  בבנק                            יתרה בסך של                            ש”ח, מסגרת אשראי                            ש”ח, הבעלים של החשבון הוא                          .

חובה לצרף תדפיס של כל חשבון בנק שפרטיו פורטו לעיל לתקופה של שלושה חודשים שקודמים לפנייה

 1. יש לי קופות גמל (כולל קרנות השתלמות ) ותוכניות חסכון ופיקדונות כמפורט להלן, (יש לפרט גם תוכניות חסכון ע”ש קרובי משפחה מדרגה ראשונה – בן/בת זוג וילדים).
  • .
  •    .
 2. יש לי ו/או לבן/בת זוגי הכנסות ממקורות אחרים כדלקמן:

(מקום עבודה נוסף, ירושות, מתנות, שכ”ד מנכסים, וכו’)

 • .
 • .
 1. יש לי ולבן זוגי נכסים פרטיים כדלקמן: מכונית , נכסי מקרקעין מחוץ לקיבוץ (כולל יחידות נופש)                                               אחר                                     .
 2. אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי לעיל, בטופס זה הם נכונים, מלאים ומדויקים.

 

 

                                                                               
תאריך   חתימת החבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התחייבות למתן ייפוי כח- נספח “ג”

 

אני הח”מ                            ת.ז.                          חבר קיבוץ משמר השרון מאשר ומתחייב כדלקמן:

 1. הגשתי בקשת סיוע לקרן העזרה ההדדית של הקיבוץ.
 2. במסגרת הבקשה הגשתי הצהרת נכסים שלי, ושל בן/בת זוגי.
 3. אני מתחייב לחתום על ייפוי כח, שייפה את כוחו של היועץ המשפטי של הקיבוץ לפנות לגורם שהוא לרבות כל הבנקים לצורך בירור מצב חשבונותיי / חשבונות בן/בת זוגי או חשבונות ילדיי הקטינים.
 4. אני מתחייב לחתום על ייפוי כח כאמור, היה וחברי ועדת הקרן יהיו מעוניינים לבדוק את מצב חשבונות הבנק שלי/של בן/בת זוגי ושל ילדיי הקטינים.
 5. ידוע לי, ואני מאשר כי במידה ולא אחתום על ייפוי כח כאמור, לפי בקשת חברי ועדת הקרן, הרי שהקרן לא תדון בבקשתי, ולא יהיו לי כל טענות עקב כך.

 

 

                                                                               
תאריך   חתימת החבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התחייבות להעמדת דירת החבר למול הסיוע מהקרן לעזרה הדדית- נספח “ד”

 

אני הח”מ                            ת.ז.                          חבר קיבוץ משמר השרון מאשר ומתחייב כדלקמן:

 1. אני מגיש בקשת סיוע מהקרן לעזרה הדדית של הקיבוץ.
 2. שייכתי את הדירה בה אני מתגורר במסגרת הליך שיוך הדירות שעורך הקיבוץ לחבריו.
 3. הריני לאשר כי היה והקרן לעזרה הדדית תקבל את בקשתי לסיוע, ינהל הקיבוץ כרטיס חו”ז בו יירשמו כל הסכומים שהיא מעמידה לרשותי,  שהם סכומים שעולים על סכומי רשת הביטחון, המתחייבים מתקנות הערבות ההדדית.
 4. הריני לאשר כי הסכומים יישאו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום העמדתם לרשותי ועד להחזר שלהם באמצעות שכר הדירה או מימוש הדירה, כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע ביום העמדת כל סכום.
 5. הריני לאשר כי מהמועד בו אני ובן/בת זוגי לא נגור עוד בדירה היא  תושכר על ידי הקיבוץ, וההכנסות ישמשו למימון הצרכים המיוחדים שמימנה עבורי הקרן.
 6. הריני לאשר כי חו”ח לאחר פטירתי, הדירה ששויכה לי תשמש מקור ראשון להחזר הסכומים הנ”ל לקיבוץ, ככל שתיוותר בכרטיס החו”ז יתרת חובה.

 

                                                                               
תאריך   חתימת החבר
print