מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס’ 13.20 מיום 5.7.2020

print