מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 20.20- מיום 22.9.2020

print