פרוטוקול הנהלה רחבה מס’ 26.20 מיום 08.12.2020

מספר חברי הועד: 14

שמות חברי הוועד המשתתפים בישיבה:
הנהלה רחבה: ניר בן שמש, אמירה ינאי, יאיר בר יוסף, רונית שירן, ורד גוברמן, דותן כהן, ילון זבטני, נגה כהן, הגר זכאי, זיו מוזר, עופר הלפרין, יוסי ברקאי, רועי מרגלית,
שגיא בר-אילן.
מוזמנים: יעקב קפלן- יו”ר. פרול- חברת מקומי, שרהלה גוברמן.

סדר היום:

 1. עדכון בנושא התהליך האסטרטגי- גלעד לוי.
 2. תכנית אב לשדרוג תשתיות והוצאת תשתיות ממגרשים- יוסי ברקאי
 3. ועדת קליטה- מרכז/ת לועדת קליטה.
 4. מקומי- מערכת אינטרנט/ אפליקציה לניהול קהילה-פרול מקומי
 5. שביל מעבר בין משפחת גוברמן ודובי תירוש- שרהלה גוברמן.
 6. חידוש ערבות בנקאית לרמ”י לטובת הסדר הביניים

 

סעיף 1- עדכון בנושא התהליך האסטרטגי.

כזכור, התחלקנו לשלושה צוותי עבודה.

צוות צמ”ד ממתין להשלמת העבודה על התחזית הדמוגרפית בטרם יחדש את עבודתו.

שני הצוותים האחרים – צוות אורחות חיים וצוות מבנה ארגוני – נפגשו עד כה 3 מפגשים כל אחד, כשהמפגש הראשון הוקדש להצגת מיפוי המצב הקיים. הוחלט, על מנת לייעל את התהליך, לעשות כברת דרך נוספת בצוותים, מעבר למיפוי המצב הקיים (שבוצע ברובו ע”י גלעד וממלאי התפקידים), ולגבש הצעה לעקרונות מנחים לדיון בהנהלה הרחבה (ולאחר מכן בציבור).

לאור זאת, צפויים הצוותים לקיים עוד 2 ישיבות כל צוות (לכל היותר 3) ולהגיע לדיון מסודר בהנהלה הרחבה ולאחר מכן בציבור, לפני קבלת ההחלטות.

להלן עדכון קצר של תוצרי הדיונים עד כה:

צוות אורחות חיים

הצוות עוסק בגיבוש עקרונות מנחים (ובהמשך מודל מפורט) לתקציב הקהילה לשנים הבאות וכן להסדרת סוגיית אחזקת המניות בתאגיד החברים.

לאחר הצגת האתגרים הנובעים מהמצב הקיים (יוצג להנהלה הרחבה בהמשך), התקיים דיון בבחינת אלטרנטיבות עקרוניות למס פערים.

שמוסכם על חברי הצוות שהייעוד של המקור חייב להיות שימושי עזרה הדדית בלבד, כשלעת עתה, יש שלוש חלופות עקרוניות לסוגיית המיסוי:

 1. הפיכת מס פערים למס עזרה הדדית בלבד (תוך עריכת רפורמה במה נכלל במס פערים):
 • ביטול שיטת התקנים (מדרגות לפי כמות ילדים).
 • ביטול מיסוי על קצבאות זקנה.
 • תקרת מיסוי.
 1. מס אחיד, כמו אגרת קהילה. תוספת קבוע ואחידה לכלל החברים (ללא קשר לגובהה ההכנסה).
 2. עזרה הדדית בלבד- קיימות שתי אופציות למקור ההיטל:
 • אופציה א’- לפי מדרגות קבועות על פי גובה ההכנסה, לדוגמא: שלוש מדרגות מס- 50 ₪, 150 ₪, 250 ₪.
 • אופציה ב’- היטל מהעסקים- בדומה לפנסיה, מימון דרך העסקים.

דיוני ההמשך של הצוות יעסקו בעקרונות המנחים לשימושי הקהילה, לרבות:

על מי עיקר או מלוא האחריות (קהילה/חבר)?

מה הקריטריונים להחלטה על שירות שמתוקצב ע”י הקהילה (ערך, אין משתמשים ספציפיים, ללא תקצוב השירות יקרוס, נגישות לכלל, האם יש אלטרנטיבות אחרות, איזונים בין סקטורים, וכו’)?

מה הקריטריונים להחלטה על סבסוד שירות ע”י הקהילה (ערך, ללא תקצוב השירות יקרוס, נגישות לכלל, סבסוד מדינה וכו’)?

שירותי ערך מול שירותי צריכה

סבסוד רוחב (המצרך) או רשת בטחון (הנצרך)?

בנוסף הוסכם כי יעקב היו”ר יכין הצעה לקראת דיון בנושא סוגיית הפיכת כלל החברים לבעלי זכויות בתאגיד האחזקות.

צוות מבנה ארגוני

לאחר הצגת המצב הקיים והאתגרים הנובעים ממנו, התמקד הצוות בגיבוש תפיסה מוסכמת של המבנה הארגוני הרצוי למשמר השרון, בהתבסס על שתי החלופות העקרוניות המקובלות בתק”צ:

מבנה אחוד, בו יש ועד הנהלה אחד ומתחתיו שתי הנהלות (עסקים וקהילה)

מבנה של הפרדת משק וקהילה, קרי, שתי הנהלות המשמשות כמעין דירקטוריונים ומדווחות ישירות לאסיפה.

הצוות ברובו תומך בחלופה השניה, כפי שיוסבר בדיון שייקבע בהנהלה הרחבה ועל בסיס חלופה זו הציע התאמות למודל העקרוני בכדי שיתאים למשמר השרון.

בהמשך לכך, עסק הצוות בעקרונות המנחים לתפקידי האסיפה והתנהלותה וכן לתפקידים, לאחריות ולסמכות של הנהלת הקהילה.

בהמשך, נגבש עקרונות להנהלה העסקית ולמנהלים הבכירים (לרבות, איתור, מינוי, קדנציות וכישורים נדרשים).

 

סעיף 2- תכנית אב לשדרוג תשתיות והוצאת תשתיות ממגרשים- יוסי ברקאי

רקע:

תשתיות המשרתות את המגורים ושאר הצרכים בשטח הקבוץ הינן, בחלקן, וותיקות מאד (בחלקן מעל 50 שנה), ובהתאם הן פגיעות למפגעים כגון חלודה, סדקים, חדירת שורשי עצים וכדומה.

בנוסף, בהתאם למה שהיה נהוג עד ההחלטה על שיוך, מרבית התשתיות המשרתות את יחידות המגורים הותקנו מבלי להתייחס לגבולות המגרשים (אשר נקבעו שנים לאחר התקנת התשתיות). כחלק ממהלך השיוך, התחייב הקבוץ להוציא מתוך מגרשים משוייכים תשתיות ציבוריות, ולהותיר בתוך המגרשים רק תשתיות המשרתות את המגרש עצמו.

התשתיות שמדובר בהן הינן, ברובן, תשתיות תת-קרקעיות (ביוב, מים, חשמל, תקשורת) ובחלקן על פני הקרקע (מדרכות, מערכות ניקוז מי גשם עיליות).

הצורך:

יש צורך לבצע מהלך עצום בהיקפו שיכלול החלפת תשתיות בשל מצבן בתשתיות חדשות (שידרוג) והוצאת תשתיות ציבוריות מתוך מגרשים משוייכים. כמובן שבכל מקום בו שני צרכים אלו משתלבים, הפעולה תבוצע במקביל – החלפה והוצאה מתוך מגרש.

בשל מורכבות המהלך, היקפו, עלותו וההפרעה המתמשכת לחיים השוטפים בעת ביצועו, יש להכין תכנית אב רב-שנתית לשדרוג תשתיות והוצאתן ממגרשים, תכנית שתגדיר שלבי ביצוע ותאפשר להקצות משאבים לביצוע באופן מושכל. התכנית תביא בחשבון מחד את דחיפות הצורך בהחלפת תשתיות, ומאידך את הצורך לתת מענה לצרכים שוטפים, כגון חיבור בניה חדשה לתשתיות הקבוץ. לשם הכנת התכנית יש להכין תמונת מצב של התשתיות הקיימות (בדגש על התשתיות הוותיקות ביותר). מהטעמים שפורטו לעיל, מהלך השדרוג וההוצאה מהמגרשים יבוצע במקטעים, ולאורך מספר שנים.

מבוקש:

מבוקשת החלטת הנהלה להקצות את התקציב הנדרש להכנת תכנית אב לשדרוג תשתיות ולהוצאתן ממגרשים משוייכים. התקציב מיועד לביצוע סקר מצב תשתיות, הכנת תכנית אב, ויצירת בסיס להזמנת תכנון וביצוע של תכנית האב.

הערה: יש לזכור שלאחר קבלת התכנית ולצורך הביצוע של כל מקטע מהתכנית שתוכן, יהיה צורך להזמין תכנון ממהנדסים שעוסקים בכך, ולהתקשר עם קבלן מבצע.

התקציב המבוקש, על בסיס הצעות שהתקבלו (ולפני מו”מ), הינו 125 אש”ח. משך הביצוע הצפוי עד לקבלת התכנית המפורטת הינו כ 8-10 חדשים.

הוחלט: אושר תקציב של 125 אש”ח לועדת תכנון לטובת תוכנית בינוי תשתיות.

בחירת החברת תעשה ע”י ועדת תכנון.

 

סעיף 3- ועדת קליטה- מרכז/ת לועדת קליטה.

רינה ברקאי אחרי 8 שנים כמנהלת ועדת קליטה, החליטה שהגיע הזמן להעביר את המקל.
יצא מכרז מסודר לציבור.
צוות האיתור כולל את : נעמה עינבר, איילת וולוסקי- מש”א, שגיא בר-אילן.

 

סעיף 4- מקומי- מערכת אינטרנט/ אפליקציה לניהול קהילה-פרול מקומי
הוחלט להתקדם מול חברת מקומי, ולהפעיל את המערכת לניהול מסרים בקהילה.

הצבעות בקלפי, פניה לנותני שירותים ואתר אינטרנט.
שלב ב’ ייבדק הפעלת המערכת הפיננסית לניהול תקציב.

https://mekome.net

הוחלט: להפעיל את המערכת בקיבוץ.

 

סעיף 5- מעבר בין שרהלה גוברמן ודובי תירוש- שרהלה גוברמן.

החלטות הקיבוץ אינם מאפשרות למשפחה לסגור שבילים/ מעברים העוברים במגרשים, עד לסיום השיוך בפועל.

משפחת גוברמן פנתה להנהלה בבקשה לאפשר מעבר של הולכי רגל בלבד, בשביל שעובר בתוך המגרש עקב ענייני בטיחות ומתוך התחשבות.
סוכם, לאפשר מעבר להולכי רגל בלבד בשלב זה. יוסי ושגיא יפגשו עם קצין בטיחות על מנת לתת פתרון בטיחותי.

 

סעיף 6- חידוש ערבות בנקאית לרמ”י לטובת הסדר הביניים

הוחלט: לאשר חידוש הערבות הבנקאית בבנק לאומי.

 

רשם: שגיא בר-אילן, מנהל קהילה

print