Category Archive for "פרוטוקולים"

פרוטוקול הנהלה פעילה מס 9- 23-12.19

נוכחים: אורית גונן, אלי ברק, כרמית בן-דור, עוז בר-יוסף, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן.   על הפרק: 1. חובות חברים חובות חברים א. הוצגו בפני ההנהלה הפעילה, צוות חובות, תמונת מצב של כל חבר בעל חוב ודרך הטיפול.  ב. נקבעה פגישה…

Read More

פרוטוקול הנהלה רחבה 16/19

5 בדצמבר 2019

על הפרק:
א. בחירת יו”ר לקיבוץ
ב. וועדת ביקורת
ג. אדר שפר- שנת חופש

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה מס 8- 12.11.19

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה מס 15/19

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

פרוטוקול הנהלה פעילה מס 8- 12.11.19

נוכחים: אורית גונן, אלי ברק, כרמית בן-דור, עוז בר-יוסף, רועי מרגלית, שגיא בר-אילן. על הפרק: 1. עדכון בנושא חובות חברים. 2. תשלום קורס חינוך לגיל הרך לרותי ולנסי. 3. אישור תשלום קורס מנהלי קהילה- שגיא 4. חילופי מנהלים בענף האבוקדו….

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה מס. 13 – 29/10/2019

7 בנובמבר 2019

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

פרוטוקול הנהלה פעילה מס 7- 28.10.19

על הפרק: 1. טיפול בנושא חובות חברים. 3. תשלום על שמירת מקום בבית תינוקות, לתינוקות של חברי קיבוץ- דיוק של ההחלטה 4. עדכון מנהלת גיל הרך. 5. פרסום משרה אחראי מועדון 1. חובות חברים- הוצגו חובות החברים בפני חברי ההנהלה….

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 11-  07/10/2019

20 באוקטובר 2019

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה פעילה מס 6- 08/10/2019

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More

מוגן: פרוטוקול הנהלה רחבה 24/09/2019

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

Read More